محاسبه هزینه زندگی در استرالیا

هزینه‌ها ماهانه، به دلار استرالیا و برای یک نفر می‌باشند

۱۰۰۰
۴۰۰۰
۱۸۰۰
۱۵۰
۳۰۰
۲۰۰
۱۷
۵۵
۳۵
۷۹
۱۴۹
۷۹
۱۱۰۰
۲۱۵۰
۱۵۰۰
۵۰
۲۰۰
۱۰۰
۲۶۵
۵۵۰

۷۵
۱۵۰
۱۰۰
۷۰
۸۵
۷۰
۲۰
۶۵
۳۰
۱۰۰
۲۵۰
۱۵۰
۳۵۰
۲۰۰
۵۰۰
۳۰۰
۳۶
۲۶۰
۱۰۰
مجموع:
۴۴۶۴