بعد از سه سال دارم از یوتیوب میرم؟ یوتیوب فارسی سخته

اینطوری دیگه نمیشه ادامه داد