بزرگترین تظاهرات ایرانیان در آمریکا لس آنجلس را به لرزه در آورد

تظاهرات با شکوه و بزرگ ایرانیان ساکن آمریکا امروز نگاه جهانیان را به خود وا داشت
زن زندگی آزادی
#زن_زندگی_آزادی
#برای_آزادی