از ایران به استرالیا چه تبدیل برقی بیاریم؟ کجا ارزون‌تره؟

در جواب اون‌هایی که پرسیدن «از ایران به استرالیا چه تبدیل برقی بیاریم؟» این ویدئوی کوتاه رو آماده کردم.

Power points and inbound adaptor in Australia explained in Persian / Farsi

https://www.bunnings.com.au/jackson-inbound-travel-adaptor-usa-and-eu_p7050069?store=6035

Credits:
Music (Every moment is a sunrise by ziv-moran) from https://artlist.io using my personal license