دوره زبان رایگان و نامحدود برای مهاجرین در استرالیا

با تغییرات اخیر دولت استرالیا مهاجرین بیشتری می‌تونن از دوره زبان انگلیسی رایگان بطور نامحدود استفاده کنن. توی این ویدئو در این باره بیشتر توضیح میدم

Adult Migrant English Program (AMEP) explained in Persian / Farsi

00:00 مقدمه
https://immi.homeaffairs.gov.au/settling-in-australia/amep/about-the-program

01:35 شرایط برنامه آموزش زبان انگلیسی به مهاجران بزرگسال
https://www.servicesaustralia.gov.au/individuals/topics/adult-migrant-english-program/30846

03:51 نحوه ثبت‌نام و مراکز آموزشی
https://immi.homeaffairs.gov.au/settling-in-australia/amep/find-a-class/providers-and-locations
https://www.melbourneamep.com.au

04:56 پایان

ممنون برای وقتی که گذاشتید
احسان عباسی

Thanks for watching this video
Ehsan Abbasi

سوالات یا تجربیات مهاجرتی‌تون رو در مهاجرهاب مطرح کنید
https://mohajerhub.com

حمایت مالی
https://www.patreon.com/user?u=43749057

مهاجرهاب در سایر شبکه‌های اجتماعی
https://www.instagram.com/mohajerhub/
https://www.linkedin.com/company/mohajerhub
https://twitter.com/mohajerhub
https://www.facebook.com/mohajerhub
https://t.me/mohajerhub

Credits:
Subscribe Button by MrNumber112 https://youtu.be/Fps5vWgKdl0