چقدر مجازیم که پول نقد به استرالیا ببریم؟

چند تا از دوستان درباره محدودیت آوردن پول نقد همراه خودشون به استرالیا پرسیدن. توی این ویدئو به این سوال جواب می‌دم که تا چه حد مجازید پول نقد به استرالیا وارد کنید

Travelling to and from Australia with money explained in Persian / Farsi

00:00 مقدمه
00:06 AUSTRAC website

https://www.austrac.gov.au/individuals/travelling-and-australia-money

فرم انگلیسی
https://www.austrac.gov.au/sites/default/files/2019-06/cross_border_movement_physical_currency.pdf

فرم فارسی نقل و انتقال بین مرزی - پول نقد ده هزار دلار یا بیشتر. بازم تاکید می‌کنم که این فرم فقط برای راهنمایی هست وگرنه فرم انگلیسی باید پر بشه
https://www.austrac.gov.au/sites/default/files/2019-06/cbm-pc-translation-farsi.pdf

فرم مسافرینی که به استرالیا وارد می‌شن
https://www.abf.gov.au/entering-leaving-australia/files/ipc-sample-english.pdf

00:47 پایان

ممنون برای وقتی که گذاشتید
احسان عباسی

Thanks for watching this video
Ehsan Abbasi

سوالات یا تجربیات مهاجرتی‌تون رو در مهاجرهاب مطرح کنید
https://mohajerhub.com

حمایت مالی
https://www.patreon.com/user?u=43749057

مهاجرهاب در سایر شبکه‌های اجتماعی
https://www.instagram.com/mohajerhub/
https://www.linkedin.com/company/mohajerhub
https://twitter.com/mohajerhub
https://www.facebook.com/mohajerhub
https://t.me/mohajerhub

Credits:
Subscribe Button by MrNumber112 https://youtu.be/Fps5vWgKdl0