مهاجرت به استرالیا بدون مدرک مهندسی میشه؟

خیلی‌ها درباره این پرسیدن که آیا بدون مدرک میشه به استرالیا مهاجرت کرد یا نه. توی این ویدئو توضیح می‌دم که این برای بعضی از رشته‌های مهندسی غیرممکن نیست اما مسیر سرراستی هم نیست

What is RPL explained in Persian / Farsi?

00:00 مقدمه
01:20 مدرک و تجربه کاری چه تاثیری در روند ویزای مهارتی داره؟

ویزای مهارتی مستقل
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/skilled-independent-189/points-tested

جدول امتیازات برای ویزای مهارتی مستقل
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/skilled-independent-189/points-table

ویزای اسپانسر ایالتی
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/skilled-nominated-190

فهرست مشاغل مورد نیاز در استرالیا
https://immi.homeaffairs.gov.au/work-in-australia/Pages/Skill-occupation-list.aspx

03:05 آیا بدون مدرک میشه اقامت استرالیا گرفت؟

ACS website
https://www.acs.org.au/msa/information-for-applicants.html

Skills Assessment Guidelines for Applicants
https://www.acs.org.au/content/dam/acs/acs-skills/SkillsAssessmentGuidelinesforApplicants.pdf

ACS recognition of prior learning (RPL) FORM
https://www.acs.org.au/msa/acs-recognition-of-prior-learning-form.html

Offshore Skills Assessment Program (OSAP)
https://www.tradesrecognitionaustralia.gov.au/programs/offshore-skills-assessment-program-osap

EA - Migration skills assessment
https://www.engineersaustralia.org.au/For-Migrants/Migration-Skills-Assessment

07:58 پایان

ممنون برای وقتی که گذاشتید
احسان عباسی

Thanks for watching this video!
Ehsan Abbasi

سوالات یا تجربیات مهاجرتی‌تون رو در مهاجرهاب مطرح کنید
https://mohajerhub.com

حمایت مالی
https://www.patreon.com/user?u=43749057

مهاجرهاب در سایر شبکه‌های اجتماعی
https://www.instagram.com/mohajerhub/
https://www.linkedin.com/company/mohajerhub
https://twitter.com/mohajerhub
https://www.facebook.com/mohajerhub
https://t.me/mohajerhub

Credits:
Subscribe Button by MrNumber112 https://youtu.be/Fps5vWgKdl0