دامپلینگ، گرافیتی و لامبورگینی - گشتی در مرکز شهر ملبورن

برای خوردن دامپلینگ رفتیم مرکز شهر ملبورن خوردیم به گرافیتی، فراری و لامبورگینی

A quick tour in Melbourne laneways

00:00 مسیر رفت
02:19 خوردن دامپلینگ
Din Tai Fung
https://dintaifung.com.au/


02:55 کوچه و پس کوچه‌های ملبورن و گرافیتی

05:13 بستنی در کافه
06:33 مسیر برگشت

سوالات یا تجربیات مهاجرتی‌تون رو در مهاجرهاب مطرح کنید
https://mohajerhub.com

حمایت مالی
https://www.patreon.com/user?u=43749057

مهاجرهاب در سایر شبکه‌های اجتماعی
https://www.instagram.com/mohajerhub/
https://www.linkedin.com/company/mohajerhub
https://twitter.com/mohajerhub
https://www.facebook.com/mohajerhub
https://t.me/mohajerhub

Credits:
Subscribe Button by MrNumber112 https://youtu.be/Fps5vWgKdl0