هشت مزیت اقامت دائم (پی آر) استرالیا

اقامت دائم یا پی آر استرالیا مزایایی داره که توی این ویدئو درباره ۸ تا از مهمتریناش حرف می‌زنم. شرایط و ویزاهای اقامت گرفتن مبحث گسترده‌اییه که توی ویدئوهای بعدی دربارش حرف می‌زنم. توی ویدئوی بعدی به مزایا و حتی معایب سیتی‌زن‌شیپی می‌پردازم.

Australian permanent residency benefits / entitlements explained in Persian

00:00 مقدمه
00:50 زندگی در استرالیا بطور نامحدود
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/resident-return-visa-155-157

01:32 موقعیتای شغلی بهتر
02:06 خدمات درمانی رایگان
https://youtu.be/aGTTek_tLIE

02:33 کمک هزینه‌های مختلف
https://www.ptv.vic.gov.au/tickets/myki/concessions-and-free-travel/children-and-students/tertiary-students/

https://transportnsw.info/tickets-opal/ticket-eligibility-concessions/child-student-concessions/tertiary-or-tafe-students

03:39 اعتبار بیشتر
04:10 درخواست برای شهروندی
https://youtu.be/nyMEDsppZmM

04:22 اسپانسر شدن برای ویزای اعضای خانوادتون
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/sponsored-parent-temporary-870#

https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/aged-parent-804#

04:53 محصول استرالیایی
https://immi.homeaffairs.gov.au/change-in-situation/had-a-baby

05:17 پایان

سوالات یا تجربیات مهاجرتی‌تون رو در مهاجرهاب مطرح کنید
https://mohajerhub.com

حمایت مالی
https://www.patreon.com/user?u=43749057

مهاجرهاب در سایر شبکه‌های اجتماعی
https://www.instagram.com/mohajerhub/
https://www.linkedin.com/company/mohajerhub
https://twitter.com/mohajerhub
https://www.facebook.com/mohajerhub

Credits:
Subscribe Button by MrNumber112 https://youtu.be/Fps5vWgKdl0