مصطفی


reputation icon اعتبار:  ۶۰
about me icon درباره من

نیت میکنم برای مهاجرت کاری به استرالیا قربتن الی الله :)

user time icon عضو از  ۲ سال پیش
questions icon تعداد پرسش‌ها:  ۴
answers icon تعداد پاسخ‌ها: ۲